MEKONG  COMMUNITY  CENTER       HỘI  QUÁN   CỬU   LONG

Our  Mission

Provide compassionate and culturally sensitive outpatient mental health and behavioral health services to all clients, specializing in working with Vietnamese and Asian-American clients with behavioral health issues, to facilitate successful recovery so they may have the skills to master the tasks of daily living and to function at their optimal level within the community.

 

 

 

Tr giúp mi người đang gp khó khăn v sc khe hành vi cn nhng dch v v tâm lý cá nhân, gia đình và xã hi, đc bit cho người Vit Nam đang cư trú ti quân ht Santa Clara.

 

 

Print Print | Sitemap
© Mekong Community Center